Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Onderweegs over Drecht en Kamperzeedijk

Geplaatst op: 19 juli 2015

Dirk Onderweegs was na de Tweede Wereldoorlog lang gemeentesecretaris van de gemeente Genemuiden. Hij vertelt over de veranderingen na de oorlog aan een Genemuidenaar die terugkeert in zijn geboortestad. Dit keer deel vier over de Drecht, de Kamperzeedijk en Gezondheid.

Drecht

Zoals u weet, ging ik verder, wordt onze plaats des zomers regelmatig vergast op, uit de Drecht en de sloot achter de Simondsstraat opstijgende, onwelriekende geuren. In het bijzonder schijnen de aan deze riolen grenzende bewoners deze geuren niet bijzonder te kunnen waarderen, althans afgaande op de vele bij het gemeentebestuur ingekomen klachten. Nu moet er aan toegevoegd worden dat het juist deze omwonenden zijn geweest die de directe oorzaak waren van de vervuiling dezer waterleidingen. Doch niet alleen verspreiden deze riolen een ondraaglijke stank in de zomer, doch zij vormen ook een groot gevaar voor de openbare gezondheid. In de laatste jaren zijn enige typhusgevallen voorgekomen en de verwekker dezer ziekte wordt vermoed zijn vast verblijf te hebben in deze riolen. Dit is voor Dr. Provo Kluit aanleiding geweest om daar naar een onderzoek in te stellen.

Het gemeentebestuur, dat in zovele gevallen de rol van wonderolie moet vervullen, moest in deze ook weer het beslissende woord spreken. En dat heeft het gedaan door kortweg, staande een vergadering, het besluit te nemen de Drecht en de sloot achter de Simondsstraat te dempen en daarmee basta. Doch in de praktijk blijkt meestal dat praten en doen niet hetzelfde is en dat het nemen van een besluit gemakkelijker is dan dit uit te voeren. Want toen men ten gemeentehuize ging rekenen en cijferen kwam men tot de conclusie dat aan de demping van de Drecht zoveel vastzit dat de gemeente dit alles onmogelijk alleen zou kunnen bekostigen. Neem alleen maar het maken van een nieuw inlaatkanaal ten behoeve van het Mastenbroek. Zou de Bermsloot hiervoor worden bestemd dan moet er toch zeker een duiker onder de Kamperdijk worden gemaakt. Een paar ton gaat er zo maar mee heen.

Gelukkig dat we ook nog zoiets als Den Haag hebben waar de befaamde schatkist ergens is ondergebracht. Een, van gemeentewege gedaan beroep op de beheerder van deze kist, om een steentje bij te dragen in de kosten werd echter botweg afgewezen met verwijzing naar de berooide staat van de schatkist. Ja, een mens vraagt zich dan wel eens af waar toch al die millioenen belastingpenningen blijven. We horen geregeld dat de opbrengst van de belastingen zoveel millioenen is meegevallen en toch blijft de bodem van de schatkist altijd maar zichtbaar. Moest dus voorlopig van de demping van de Drecht worden afgezien, niet alzo met de sloot achter de Simondsstraat. Dit geval lag binnen de draagkrachtkring van de gemeente. Daarom werd in 1951 besloten tot demping ervan over te gaan. De kosten hebben toch nog een slordige dertig mille gekost. Voor de aangrenzende bewoners betekende deze demping niet enkel een verlost worden van stank en typhusgevaar, doch tevens een welkome uitbreiding van hun vaak zeer kleine achtererven.

Waterleiding Kamperzeedijk

Ik heb zo-even gesproken over het typhusgevaar. In Kamperzeedijk worden de bewoners ook voortdurend bedreigd door deze gevreesde ziekte want deze buurtschap is nog steeds verstoken van goed drinkwater. Men is daar aangewezen op de aanvoer van leidingwater uit Genemuiden door melkvaarders. Degenen voor wie deze aanvoer teveel moeilijkheden meebrengt moeten zich behelpen met slootwater. Het mag een wonder worden genoemd dat daar nog niet vaker typhus en andere ziekten zijn uitgebroken. Herhaalde malen heeft het gemeentebestuur er bij de waterleidingmaatschappij op aangedrongen deze buurtschap aan het leidingnet aan te sluiten doch steeds zonder resultaat omdat deze maatschappij op het standpunt staat dat zij slechts tot aansluiting overgaat als een rendabele exploitatie is verzekerd. En zij had op deze aansluiting een jaarlijks tekort van vijfduizend gulden becijferd. Pogingen om het Rijk voor deze zaak te interesseren faalden eveneens. Omdat langer uitstel niet meer verantwoord was besloot de gemeenteraad in zijn laatste vergadering van het vorige jaar op voorstel van B. en W. het jaarlijkse exploitatietekort ten laste van de gemeente te nemen. Zodra de betrokken begrotingspost door Gedeputeerde Staten zal zijn goedgekeurd, zal met de aanleg worden begonnen.

Geneeskundig schoolonderzoek

U vroeg mij zo-even hoe het staat met het geneeskundig schoolonderzoek. Welnu, dit onderzoek vindt nog steeds regelmatig plaats door de beide plaatselijke artsen onder het motto: een gezonde jeugd, een krachtig volk. In 1947 en 1948 hebben de bijzondere scholen zich ook bij het geneeskundig schooltoezicht aangesloten. Uit de jaarrapporten van de artsen blijkt telkens weer dat een slecht gebit een algemeen voorkomend verschijnsel onder de jeugd in deze gemeente is. Dit wordt, niet ten onrechte, geweten aan de snoeplust der kinderen en de te grote toegefelijkheid van de ouders op dit gebied. Overigens valt er in de algemene gezondheidstoestand van de kinderen een merkbare vooruitgang te bespeuren, hetgeen voor een belangrijk deel te danken is aan dit schoolonderzoek.

T.B.C. onderzoek van de bevolking

In dit verband meen ik ook nog iets te moeten vertellen over een eenmalige actie die heeft plaatsgevonden in de strijd tegen de T.B.C. ter plaatse. Het zal u wellicht bekend zijn dat ons land ten gevolge van de oorlog één van de ernstigst geteisterde landen van Europa is, althans wat de sterfte aan tuberculose betreft. Deze ziekte heeft zich ten gevolge van de onvoldoende voeding in de bezettingsjaren sterk uitgebreid en dreigde een ramp te worden. En dan te denken dat Nederland in 1939 tezamen met Denemarken het laagste sterftecijfer voor T.B.C. in Europa had. In 1950 is men in ons land begonnen met het onderzoek van de bevolking op T.B.C.. In de periode van 27 juni – 5 juli 1950 heeft dit onderzoek in Genemuiden plaatsgevonden en te Kamperzeedijk ongeveer een jaar later. Voor het echter zover was moest er heel wat wanbegrip bij de mensen worden weggenomen. Een groot aantal huisbezoekers ging van huis tot huis om de mensen aan te sporen zich aan het onderzoek te onderwerpen en kregen daarbij de vreemdste opmerkingen te horen. Velen waren van gedachte dat als men zich niet ziek gevoelde men dan ook geen kwaal onder de leden kon hebben en dus de poespas van foto’s maken niet nodig vond. Desondanks werd bereikt dat 3.274 personen aan het onderzoek hebben deelgenomen waarvan 108 nader zijn onderzocht. Slechts in enkele gevallen moesten de onderzochten dadelijk een zogenaamde rustkuur ondergaan. Bepaald ernstige gevallen werden niet geconstateerd.

Kropziekte

Een andere ziekte waartegen van gemeentewege maatregelen zijn genomen is de zogenaamde kropziekte. Een, door de geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid op 20 maart 1951 ingesteld onderzoek bij de schoolkinderen, wees uit dat bij ongeveer 38% van de kinderen in meerdere of mindere mate verschijnselen van deze ziekte werden aangetroffen. Dit vrij hoge percentage was voor het gemeentebestuur aanleiding om de minister van Sociale Zaken te verzoeken deze gemeente te plaatsen op de lijst van gemeenten waar de bakkers gehouden zijn uitsluitend gejodeerd zout, zijnde het eenvoudigste bestrijdingsmiddel tegen de krop, te gebruiken bij de broodbereiding. Genoemde bewindsman heeft aan dit verzoek gevolg gegeven bij besluit van 23 juli 1951.

Kankerbestrijding

In dit verband mag ik nog even opmerken dat Genemuiden natuurlijk ook meegedaan heeft aan de bekende Haak-in actie van de N.C.R.V. en nog wel met een verbluffend resultaat van  ƒ. 5.000,-. Naar ik meen staat onze gemeente met dit bedrag vrijwel aan de top gerekend per inwoner. Enkele leden van het comité dat deze actie heeft verzorgd mochten met hunne dames aanwezig zijn in de studio op de avond toen het millioenenbedrag aan het bestuur van het Wilhelminafonds werd overhandigd. De dames waren daarbij in de oude Genemuider dracht, wat nogal belangstelling opwekte.

haak

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500