Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
9 mei 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente financieel op koers

Geplaatst op: 20 juni 2017

De jaarrekening 2016 van de gemeente Zwartewaterland laat een positief resultaat zien van  € 5,2 miljoen. Dit komt voornamelijk door vrijval van (verlies)voorzieningen voor grondexploitatie en de weer aantrekkende markt voor woningbouw en bedrijventerreinen. Het incidentele resultaat in het sociaal domein van € 750.000 wordt gereserveerd voor uitgaven in het sociaal domein. Ook de provincie Overijssel heeft vanuit haar toezichtrol op de financiën, de gemeente Zwartewaterland een groene score toegekend.

Eénmaal per jaar behandelt de gemeenteraad de jaarverantwoording.   De jaarverantwoording laat zien wat er in werkelijkheid is gerealiseerd van de (beleids)doelstellingen en de uitgaven en inkomsten van de gemeente ten opzichte van de begroting. Als er belangrijke verschillen zijn met de  begroting, dan geeft het college van burgemeester en wethouders daarop een toelichting. De jaarverantwoording wordt op 29 juni 2017 in de gemeenteraad besproken.

Veel gerealiseerd in 2016

In deze raadsperiode is een strikt financieel beleid gehanteerd. Wethouder Dick Visserman namens het college van burgemeester en wethouders: “Dit wil niet zeggen dat er de afgelopen periode niets is gerealiseerd. In 2016 zijn flinke stappen gezet. Neem bijvoorbeeld de verdere uitvoering van de centrumplannen in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis, de herstructurering bedrijventerrein Zwartewater, verdere ontwikkeling van woningbouwlocaties zoals Hasselt om de Weede, TAG west en Agnietenterrein), investeringen in onderhoud wegen en groen en de doorontwikkeling sociaal domein resulterend in realisatie van de centrale toegang in het gemeentehuis begin 2017. Zowel in financieel opzicht als  qua (beleids)ontwikkelingen kunnen we tevreden terugkijken op 2016.”

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500