Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
10 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Actiecomité tegen sloop (ingezonden)

Geplaatst op: 13 maart 2019

(ingezonden) In onze wijk is veel commotie ontstaan door de aankondiging door Wetland Wonen dat men voornemens is onze huizen te slopen. Wij hebben er, als bewoners, behoefte aan om onze kant van deze zaak onder uw aandacht te brengen. Daarbij kunnen we niet terugvallen op verslagen van de bijeenkomsten die er geweest zijn met Wetland Wonen. Dergelijke verslagen zijn er niet, ze hebben ons althans nooit bereikt. Daarom hieronder een overzicht van wat zich heeft afgespeeld vanaf september van het vorige jaar.
Het begon ermee dat we een  uitnodiging kregen van Wetland voor een inloopbijeenkomst op 18 september 2018 in d’Overtoom. Daar werd duidelijk dat een ingrijpende renovatie van onze wijk op stapel stond. We zouden als buurt in de gelegenheid worden gesteld mee te denken over hoe we de wijk toekomstbestendig konden maken. Op deze middag is er een klankbordgroep gevormd. Wetland had duidelijk behoefte om met vertegenwoordigers van de wijk in gesprek te gaan over allerlei zaken zoals verduurzaming van de woningen, het groen en het parkeerbeleid. Als buurt hielden we aan dit gesprek een overwegend positief gevoel over, hoewel niet iedereen even enthousiast was of opzag tegen ingrijpende renovaties aan onze huizen. Van sloop en totale nieuwbouw was geen sprake.
Op 6 november was er een vervolgbijeenkomst waarop allerlei onderwerpen de revue passeerden. Onderhoud, renovatie, ingrijpende renovatie… voor het eerst viel ook het woord sloop. Daar is op die bijeenkomst inhoudelijk niets over gezegd, laat staan dat de klankbordgroep daar een positieve mening over had. Achteraf hebben we het gevoel dat er een balletje werd opgeworpen om te zien hoe de buurt hierop zou reageren.
In januari was het plan opnieuw bij elkaar te komen om uitleg te geven  van wat concretere plannen. Deze vergadering werd echter afgezegd door Wetland Wonen omdat alles nog niet voldoende rond was. Er werd een uitnodiging verstuurd voor een bijeenkomst op 20 februari. De genodigden waren de bewoners van een beperkt aantal woningen (naar later bleek de bewoners van de huizen die op de nominatie staan te worden gesloopt).
De boodschap die daar door Wetland Wonen werd afgegeven was hard, zakelijk en kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Onze huizen zouden gesloopt gaan worden en daarvoor in de plaats moesten appartementen komen (drie hoog) en woningen, vooral bestemd voor senioren. Er werd verteld wat de wettelijke verhuisvergoeding zou bedragen en dat we door Wetland Wonen met ingang van 1 mei zouden worden geregistreerd als woningzoekenden.  Om te zeggen dat we allemaal verbijsterd waren is nog licht uitgedrukt. Dit slechte nieuws kwam zo hard aan dat vrijwel iedereen dit nauwelijks kon bevatten; veel vragen zijn er daarom ook niet gesteld. Totaal terneergeslagen verlieten we d’Overtoom.
In de week die hierop volgde werden door Wetland Wonen afspraken gemaakt met de individuele bewoners. Men kon aangeven waarnaar de voorkeur uitging; een andere woning in Genemuiden of een omringende plaats. Tijdelijk verhuizen met de mogelijkheid op min of meer dezelfde plaats terug te keren… van alles was bespreekbaar. Al heel snel werd echter duidelijk dat de bewoners
eensgezind waren in hun opvattingen; blijven op het vertrouwde adres. Renovatie van de wijk? Prima. Verduurzaming van de woningen? Graag. Maar vertrekken vanuit deze vertrouwde omgeving? Dat wilde niemand. We zijn geen woningzoekenden en hebben er ook niet om gevraagd om dat te worden.
Om die reden hebben we een comité opgericht met als doel de belangen te behartigen van de bewoners. Om in gesprek te gaan met Wetland Wonen en met de gemeente Zwartewaterland, voordat er onomkeerbare beslissingen worden genomen. We willen graag blijven meepraten over duurzame oplossingen voor onze wijk. We staan echt niet onwelwillend tegenover een grote renovatie. Ook de uitdaging om deze wijk aardgasloos en klimaatneutraal te maken (zonne-energie, bijvoorbeeld) gaan we graag aan. Verbetering van de infrastructuur (groen en parkeren) zien we helemaal zitten. Maar tegen sloop zullen we ons verzetten met alle middelen die ons ten dienste staan.
En de tijd staat aan onze kant; de plannen van Wetland Wonen passen in ieder geval niet binnen het bestaande bestemmingsplan en wijziging daarvan vergt een zorgvuldige procedure. Tijd die we kunnen gebruiken om tot een voor iedereen aanvaardbare verbeterslag van onze wijk te komen. Maar daarbij willen we wel serieus genomen worden. De manier waarop Wetland Wonen de klankbordgroep heeft behandeld heeft bij ons een nare smaak achtergelaten. Dat moet anders. Samen met de gemeente en Wetland moet het mogelijk zijn deze valse start weg te werken en een beter plan te presenteren, een plan waarbij de huidige bewoners kunnen blijven op de plek die hen meer dan dierbaar is.
Op 16 maart worden de plannen gepresenteerd aan betrokkenen uit Binnenlanden West. In verschillende sessies zullen dan de plannen uit de koker van Wetland besproken worden. Wij zullen daar zijn, maar niet om in te stemmen met deze plannen maar vooral om een tegengeluid te laten horen. We gaan er van uit dat het overgrote merendeel van de bevolking van Genemuiden ons standpunt begrijpt en deelt en dat ook duidelijk wil maken op deze bijeenkomst. We menen er goed aan te doen de pers op de hoogte te brengen van ons standpunt maar ook van onze strijdbaarheid. We roepen de politiek op niet uitsluitend te luisteren naar de opvattingen van Wetland Wonen maar vooral ook te luisteren naar de wensen van bewoners die al tientallen jaren met veel plezier een hechte gemeenschap vormen in een wijk die allesbehalve verpauperd is. We hopen vooral dat het gezonde verstand gaat zegevieren.
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u altijd terecht bij, wat we maar even zullen noemen, het Actiecomité Stuivenbergstraat/Steenbergenstraat. Onze gegevens treft u hieronder aan.

Met vriendelijke groeten namens het Actiecomité Stuivenberg/Steenbergenstraat,

Robbie Fiat

Stuivenbergstraat 16

8281 EL Genemuiden

06 18773587

robbiefiat64@gmail.com

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500