Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Onderweegs over Ruutvoorn, EGSV en de gemeente

Geplaatst op: 6 september 2015

Deel 11 uit de herinneringen van oud-gemeentesecretaris Dirk Jan Onderweegs. Dit keer gaat hij opnieuw in op een aantal verenigingen, zoals de Postduivenvereniging, E.G.S.V., Landbouworganisaties, Ruutvoorn en het Gemeentebestuur.

Postduivenvereniging

Als derde na-oorlogse bloem mag worden genoemd de postduivenvereniging “de Snelvliegers”, opgericht op 28 mei 1948. Vanaf 1949 is elk jaar deelgenomen aan wedvluchten, aanvankelijk alleen met oude duiven en later met oude en jonge duiven. Voor oude duiven werden vluchten georganiseerd van Zwolle tot Libourne in Frankrijk, een afstand van 8 à 900 kilometer hemelsbreed terwijl de vluchten voor jonge duiven meestal niet verder gingen dan tot Arlon in België, een afstand van circa 300 kilometer. De vereniging telt momenteel 18 leden, buiten het bestuur dat uit de volgende leden bestaat: R. Bergman, voorzitter, J. Mateboer, secretaris en H.J. de Lange, penningmeester.

E.G.S.V.

De “Eerste Genemuider Sport Vereniging” gaf dadelijk na de bevrijding ook blijk van nieuw leven door de wekelijkse oefenavonden weer te hervatten en bij de bevrijdings en Oranjefeesten weer de bekende demonstraties te geven bij kunstlicht. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bonden heeft ten doel de lichaamsoefening in de ruimste zin des woords te bevorderen en daardoor de volkskracht naar lichaam en geest te verhogen en te veredelen. Zij werkt mee aan alle wedstrijden die de bond organiseert zoals kleuterdagen, vaardigheidsproeven, verenigingskampioenschappen en de driekamp Zwartsluis – Hasselt – Genemuiden. In 1947 ging een groot aantal leden naar het Jubelfeest in Arnhem. De eerste jaren na de bevrijding berustte de leiding bij dhr. Renes van Kampen, daarna bij het eigen lid, dhr. Hk. Van Dalfsen.

egsv22

De groei van het ledental maakte het noodzakelijk naar een tweede leider uit te zien en deze werd gevonden in de persoon van dhr. B. Tjepkema uit Kampen. Onder leiding van deze heren behaalden vele leden het bondvaardigheidsdiploma. Elk jaar wordt een uitvoering gegeven in het Weeshuis, soms drie avonden achtereen. In 1949 kon de uitvoering worden gegeven in de nieuwe werkplaats van H. Breman en het volgend jaar in de nieuwe fabriek van de Fa. Timmerman – De Leeuw. Het Weeshuis, de enige lokaliteit waar de uitvoeringen van de verschillende verenigingen kunnen worden gegeven, is echter voor dit doel veel te klein en te ongezellig. Vergroting is niet mogelijk zodat uitgezien wordt naar een andereen betere zaal. Men heeft hiervoor het oog op de O.L. school, die waarschijnlijk binnen afzienbare tijd vrij komt in verband met de voorgenomen bouw van een nieuwe school voor het openbaar lager onderwijs. Van dit oude schoolgebouw is een pracht verenigingsgebouw te maken. De vereniging telt momenteel 250 leden. Het bestuur berust bij de heren T. van Lohuizen, voorzitter, T. v.d. Berg, secretaris en Joh. Barneveld, penningmeester.

Landbouworganisaties

De boereningezetenen zijn georganiseerd in de plaatselijke afdelingen van de O.L.M. en de C.B.T.B. Eerstgenoemde afdeling telt 33 leden en bestond reeds voor de oorlog. Het bestuur bestaat uit H. Altena, wnd. voorzitter en penningmeester, G. v.d. Kamp, secretaris, Hk. Bruintjes en S. Fuite D.zn., alg. adj. De C.B.T.B. bestaat uit 56 leden en is opgericht op 10 december 1947. Haar bestuur bestaat uit W. Hammer Jac.zn. , voorzitter, D. van Dalfsen, secretaris, Hk. Post, penningmeester en Hk. Tuin en Alb. Roetman alg. adj. Beide organisaties zijn vertegenwoordigd in de stichting voor de landbouw en oefenen daarin grote invloed uit op het agrarische leven in ons land.

Wandelsport

Tenslotte nog de vermelding van de tippelaarsclub, ofwel in goed Nederlands uitgedrukt, de wandelsportvereniging “Ruutvoorn”, opgericht op 16 september 1950.Initiatiefnemers waren G. Eenkhoorn, K. Eenkhoorn en B.J. Pleijsier, die datzelfde jaar de Vierdaagse voor de eerste maal hadden meegelopen. (zie foto) Op de eerste bijeenkomst werden in het bestuur gekozen de heren P.Provo Kluit als voorzitter, M. de leeuw als penningmeester en R. Lokhorst als secretaris. In juli 1951 trad de vereniging toe tot de N.U.W. (Nieuwe Unie voor de Wandelsport) waarvan ze tot op heden nog lid is. In datzelfde jaar werden de kleuren rood-wit als verenigingskleuren aangenomen, met daarin verwerkt het wapen van Genemuiden. Het huidige bestuur is als volgt samengesteld: P. Provo Kluit, voorzitter, R.J. van der Hee, penningmeester, H. Kammelar, alg. leider en secretaris. B.J. Pleijsier en A. Beens, commissarissen.

ruutv22

Gemeentebestuur

Inmiddels waren we op onze wandeling het gebouw genaderd dat meer dan enig ander invloed uitoefent op de gang van zaken in de gemeente, namelijk het gemeentehuis. In dit huis worden beslissingen genomen die voor het wel en wee van de ingezetenen van zeer grote betekenis zijn en dat niet alleen voor het heden maar evenzeer voor een toekomende reeks van jaren. Hier immers vergadert regelmatig het hoofd der gemeente: de raad; hier zetelt het hoofd van het gemeentebestuur: de burgemeester en hier werkt het administratief apparaat onder leiding van de secretaris en, last but not least, hier heeft de ontvanger zijn bureau, waar men aan zijn financiële verplichtingen tegenover de gemeenschap kan voldoen of zijn financiële aanspraken kan realiseren.

Men spreekt nog wel van gemeenteontvanger doch met evenveel recht kan men hem noemen: de gemeentebetaalmeester. “Er zal in de samenstelling van de verschillende gemeentelijke bestuursorganen sinds 1945 nog wel wijziging zijn gekomen, veronderstel ik”, merkte mijn gast op. “Inderdaad”, gaf ik ten antwoord, “ook in dit opzicht is er niets bestendigs hier beneên”. “De burgemeester, dhr. J.G. Hamer, zwaait nog steeds de scepter in de gemeente. Zoals u weet is hij in de bezettingstijd ontslagen doch kwam na de bevrijding dadelijk weer in zijn oude functie terug. De toenmalige secretaris, dhr. A. Timmerman, verkreeg op zijn verzoek, in verband met zijn leeftijd, eervol ontslag met ingang van 1 juli 1945, na 52 jaren in dit gemeentehuis werkzaam te zijn geweest, eerst als volontair, later als klerk, als 1e ambtenaar en tenslotte als secretaris. Een haast unieke prestatie.

Zijn opvolger, dhr. A.J.W. Schuite, is slechts korten tijd in functie geweest en overleed op 15 januari 1946 in de nog zeer jeugdige leeftijd van 26 jaar. Hierna werd dhr. Niezink benoemd, doch deze heeft het secretariaat nog geen jaar waargenomen wegens zijn benoeming tot burgemeester-secretaris van Oldehove. De tegenwoordige functionaris is benoemd met ingang van 16 april 1947 en is wat meer hokvast dan zijn onmiddellijke voorgangers. In de waarneming van het ontvangerschap is sinds 1945 geen wijziging gekomen. Dhr. H. van de Pol waakt nog steeds met grote zorg en accuratesse over de gemeentelijke schatkist en de sleutel ervan is bij hem in goede handen.

Wout van Olst

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500