Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Geen toename recreatie en toerisme in Zwartewaterland

Geplaatst op: 30 november 2017

Ondanks alle inspanningen, groeit de sector recreatie en toerisme in Zwartewaterland niet. Een visie over het verbeteren van de situatie ontbreekt. Dat concludeert de Rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland in een rapport over de economische ontwikkeling in de Zwartewatersteden. De resultaten van dit onderzoek zijn aan de gemeenteraad aangeboden.

Het onderzoek richt zich op het midden- en kleinbedrijf, in het bijzonder op de detailhandel en de bedrijvigheid in de sector toerisme en recreatie. Het grootbedrijf en de industrie maken geen onderdeel uit van het onderzoek.

De rekenkamercommissie concludeert, dat de werkgelegenheid in de sector recreatie en toerisme in de afgelopen jaren niet wezenlijk is gegroeid. Ondanks dat in 2010 het economisch beleid van de gemeente een heroriëntatie heeft ondergaan, is er geen integrale visie op de mogelijkheden en beperkingen voor het mkb en recreatie en toerisme. Verder blijkt dat binnen de gemeentelijke organisatie de uitvoerende capaciteit voor activiteiten ter ondersteuning van het mkb en recreatie en toerisme beperkt is.

De gemeente speelt een belangrijke en effectieve faciliterende rol op een aantal terreinen. Dit gaat vooral om de planning en uitvoering van de centrumplannen voor de kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Deze centra hebben een serieuze facelift gehad. Daarmee realiseert de gemeente haar voornemens en vervult zij haar faciliterende en stimulerende rol.

Uit het onderzoek blijkt ook, dat de promotie van Marketing Oost wel heeft geresulteerd in aandacht voor een aantal evenementen in de landelijke pers, maar nog niet tot een duidelijke stijging van de bezoekersaantallen. Uit interviews blijkt, dat ondernemers positief zijn over de actieve rol van de gemeente bij vergunningverlening voor evenementen. Ook is er sprake van een verbeterde dienstverlening aan ondernemers.

De rekenkamercommissie concludeert verder, dat er ondanks alle inspanningen nog steeds sprake is van een aantal hardnekkige problemen, zoals de leegstand en leegloop van centrum Hasselt, de beperkte aantrekkingskracht van de gemeente voor toeristen en de diversiteit van de drie kernen, waardoor beleid ter bevordering ingewikkeld is.

Dit raakt het hart van het vraagstuk hoe de lokale economie te bevorderen en roept de vraag op of de gemeente door moet gaan op de ingeslagen weg. Deze thema’s staan namelijk al jaren op de gemeentelijke agenda, maar het geldende gemeentelijke beleid lijkt hier weinig invloed op uit te oefenen. Ondernemers laten zich moeilijk dwingen tot vestiging in Hasselt. Ook laat de consument zich niet makkelijk verleiden tot ander winkelgedrag. De diversiteit van de kernen is een kenmerk waar het gemeentebestuur niet makkelijk iets aan lijkt te kunnen doen met de huidige beleidsinitiatieven; de verschillen tussen de kernen zijn er en worden door de bewoners duidelijk ervaren.

Voor de toekomst is een aantal ontwikkelingen van belang. Voor recreatie en toerisme in Zwartewaterland zijn watersport-gebonden activiteiten belangrijk. Verder biedt de nabijheid van één van de meest dynamische economische regio’s, Zwolle, kansen voor dagrecreatie in de omgeving.

Gelet op deze conclusies doet de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen, zoals:

  • Ontwikkel een integrale visie voor de gemeentelijke inzet ter versterking van het mkb en de sector toerisme en recreatie. Creëer daarin ruimte om te experimenteren met nieuwe aanpakken en instrumenten, bijvoorbeeld met een gemeentelijk garantiefonds voor (door)startende ondernemingen;
  • Overweeg ook het instellen van een regelvrije zone in Hasselt ter stimulering van nieuwe (winkel)concepten;
  • Creëer een efficiënte structuur voor overleg en handelen. Drie ondernemersverenigingen, drie bedrijvenkringen, drie toeristische clubs beperkt de mogelijkheden;
  • Beleg de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid duidelijk in de ambtelijke organisatie. De ambtelijke inzet voor dit beleidsterrein moet wel in overeenstemming zijn met het belang ervan voor de gemeentelijke economie en de voorziene ontwikkelingsmogelijkheden;

Maak duidelijke gemeente-specifieke prestatieafspraken met Marketing Oost. Dit gaat zowel om de door Marketing Oost te leveren producten, alsook de verwachtingen over de ontwikkelingen van bezoekersaantallen voor evenementen en andere activiteiten in de gemeente.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500