Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
12 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente teleurgesteld in minister Kamp

Geplaatst op: 14 oktober 2014

De gemeente Zwartewaterland is teleurgesteld over de manier waarop minister Kamp omgaat met adviezen en visies over het plan MER Schaliegas. Samen met een groot aantal andere regionale gemeenten, drie provincies en Wetterskip Fryslân baart het de gemeente ‘zorgen’ dat Kamp 2464 binnengekomen reacties terzijde legt en zich niet wil buigen over nut en noodzaak van schaliegas.

Alternatieven voor schaliegas worden niet in het planMER opgenomen. De energietransitie krijgt geen plek in het planMER. Ook worden slechts twee referentiescenario’s uitgewerkt, terwijl de MER-cie had geadviseerd om ‘goede referentiescenario’s zonder schaliegas af te zetten tegen scenario’s van ‘minimale schaliegaswinning’ en ‘maximale schaliegaswinning’.

In de reactienota wordt terecht ingegaan op het belang van drinkwatervoorziening. Maar aan andere belangrijke thema’s besteedt het Rijk geen aandacht. Deze thema’s vallen dus mogelijk buiten de scope van het planMER. Het gaat dan om waterkeringen, overstromingsgevoelige gebieden, aardkundige waarden, provinciaal cultuurhistorisch erfgoed, gezondheid, verkeer en stikstofemissie. Het Rijk gaat in de reactienota ook niet in op de vele zienswijzen over het stedelijk gebied.
De relatie met de eveneens in ontwikkeling zijnde structuurvisie Ondergrond (STRONG) wordt niet helder. De MER-commissie adviseert duidelijk dat in de planMER Schaliegas al moet worden aangegeven welk ondergronds gebruik beïnvloed kan worden door opsporing en winning van schaliegas. De commissie MER geeft tevens aan dat de integrale afweging omtrent de activiteiten in de bodem dient plaats te vinden in STRONG. Uit de reactienota blijkt niet dat de minister dat overneemt.
De minister heeft wel het advies van de regio overgenomen om ook schalieolie mee te nemen in het planMER. Onduidelijk is echter hoe dat in het planMER verankerd wordt. Hierover zijn zienswijzen en advisering niet meer mogelijk. Wij vinden dat onzorgvuldig.

De regio is wel positief over het feit dat de minister open staat voor de wens van lagere overheden en andere stakeholders om betrokken te worden bij het vervolgproces.
Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500