Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
16 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Waterschap inspecteert de dijken

Geplaatst op: 23 september 2015

Het Waterschap Groot Salland start dinsdag 29 september met de jaarlijkse zogeheten dijkschouw. Dit betekent dat vanaf die datum medewerkers van het waterschap controleren of de dijken goed de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Ook wordt bekeken of delen van dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zodoende kunnen eventuele herstelwerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd.

Ook onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland moeten aan een aantal verplichtingen voldoen. Zijn de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen bijvoorbeeld goed onderhouden? Daarnaast mogen op de dijken geen bentepollen, distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd. Ook molshopen dienen te zijn geëgaliseerd en wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken moeten zijn weggehaald. Tot slot is het belangrijk dat wild, mollen en ander gedierte wordt bestreden. Zij kunnen het ‘waterkerend vermogen’ van de dijken beschadigen.

Voor het overgrote deel voert het waterschap zelf deze werkzaamheden uit, omdat het eigenaar is van de meeste waterkeringen in het werkgebied.

Eén van de taken van het waterschap is zorgen voor bescherming tegen hoge waterstanden op de rivieren. De dijken moeten voldoen aan steeds strengere veiligheidseisen. Het is belangrijk dat ze erosiebestendig zijn. Om dit te realiseren is in het beleid van het waterschap geen ruimte voor het weiden van vee op de dijken (in sommige gevallen kan ontheffing verkregen worden voor schapenbeweiding), bemesting en zijn er regels opgesteld over de manier van maaien van dijken. Om te kunnen voldoen aan de landelijk opgestelde veiligheidseisen controleert het waterschap hierop.

Het gebied van het Waterschap Groot Salland telt circa 200 kilometer ‘primaire’ waterkeringen langs de IJssel, het Zwarte Water, Zwarte Meer en de Vecht. Daarnaast ligt in het gebied 100 kilometer regionale keringen en nog eens zo’n 200 kilometer overige waterkeringen (zoals langs het Overijssels Kanaal en de Dedemsvaart). Het waterschap toetst, naast de halfjaarlijkse controle tijdens de dijkschouw, elke zes jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat is nodig omdat er altijd wat werking in dijken zit. Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt, waardoor de dijken volgens de nieuwste inzichten worden beoordeeld. Zo weet het waterschap waar verbeteringen nodig zijn en welke prioriteit ze moeten krijgen. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500