Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland van oranje naar groen

Geplaatst op: 11 april 2017

De provincie kijkt positiever naar het beleid van de gemeente Zwartewaterland. Het beeld is van  oranje naar  ‘groen’ gegaan. Overijssel constateert dat de Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 structureel en reëel in evenwicht zijn.

Jaarlijks stelt de provincie Overijssel een totaalbeeld over de gemeente op. Dat is opgebouwd uit de domeinen waarop de provincie Overijssel toezichthouder is: financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), informatie- en archiefbeheer en huisvesting statushouders. De kleur van het totaalbeeld is het gewogen gemiddelde van de verschillende domeinen. Met uitzondering van het domein Wabo, scoort de gemeente Zwartewaterland op alle domeinen groen.

De financiële positie van de gemeente Zwartewaterland is de afgelopen jaren sterk verbeterd. “In deze raadsperiode heeft het realiseren van een structureel gezonde financiële positie passend bij het vastgestelde niveau van dienstverlening en voorzieningen voor inwoners en bedrijven in onze gemeente de hoogste prioriteit gehad,” geeft burgemeester Bilder namens het college van burgmeester en wethouders aan.

“Dit betekent dat de afgelopen jaren enerzijds de bezuinigingstaakstellingen die in de begroting waren opgenomen zijn gerealiseerd, maar dat fors geïnvesteerd is in maatregelen om het voorzieningenniveau op orde te houden zoals het onderhoud van wegen en riolering. De (financierings) risico’s die verbonden zijn aan de grondpositie hebben we fors verminderd. De begroting is daardoor ook minder afhankelijk gemaakt van de resultaten van de grondexploitatie. Belangrijke input voor het beleid van de afgelopen jaren zijn de aanbevelingen uit de begrotingsscan geweest die aan het begin van deze raadsperiode is uitgevoerd. ”

Wro

Aan de gemeente Zwartewaterland is de afgelopen twee jaar de kleur ‘oranje’ voor IBT domein Wro toegekend. Dit was met name het gevolg van het feit dat Zwartewaterland het ruimtelijk beleidskader voor wonen en bedrijventerreinen niet actueel had. Zwartewaterland heeft in 2016 de Samenwerkingsovereenkomst Woonafspraken West-Overijssel ondertekend en is 2016 het gesprek aangegaan met de provincie en de andere gemeenten in West-Overijssel om te komen tot nieuwe afspraken over werklocaties. Daarnaast heeft de gemeente in 2016 goede (proces)stappen gezet om te komen tot een actuele Omgevingsvisie. Dit, samen met het gegeven dat de gemeente ook op overige criteria van het domein Wro positief scoort, maakt dat het kleurbeeld voor dit jaar ‘groen’ is.

Wabo

In het jaar 2016 is aan de gemeente Zwartewaterland het oranje kleurbeeld toegekend. Ten opzichte van 2016 heeft de gemeente ter verbetering positieve stappen gezet. Op basis van de uitgevoerde toetsing is het kleurbeeld voor 2017, ondanks de ingezette verbetering nog oranje.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500