Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Waterschap druk met controle dijken

Geplaatst op: 8 oktober 2014

Het Waterschap Groot Salland begon eind september met de jaarlijkse zogeheten dijkschouw. Vanaf die tijd controleren medewerkers van het waterschap of de dijken goed de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Ook wordt bekeken of delen van dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zodoende kunnen eventuele herstelwerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd.

Ook onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken in het beheersgebied van het Waterschap Groot Salland moeten aan een aantal verplichtingen voldoen. Dit op grond van De Keur van het waterschap met betrekking tot (hoofd)-waterkeringen en een strook van 4 meter uit de teen daarvan. Zo moeten de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen goed in stand worden gehouden. Daarnaast is het van belang dat de waterkeringen vrij worden gehouden van bentepollen, distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden en dat zand, hout, afval en overige voorwerpen worden verwijderd. Ook moeten molshopen worden geëgaliseerd en wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken worden weggehaald. Tot slot is het noodzakelijk dat wild, mollen en ander gedierte dat het waterkerend vermogen van dijken kan schaden, wordt bestreden.

Voor een groot deel voert het waterschap zelf deze werkzaamheden uit, omdat het eigenaar is van veel waterkeringen in het werkgebied. Eén van de taken van het waterschap is zorgen voor bescherming van haar beheersgebied tegen hoge waterstanden op de rivieren. De dijken moeten voldoen aan steeds strengere veiligheidseisen. Het is belangrijk dat de dijktaluds erosiebestendig zijn. Om dit te bewerkstelligen is in het beleid van het waterschap geen ruimte voor het weiden van vee op de dijken (in sommige gevallen kan ontheffing verkregen worden voor schapenbeweiding), bemesting en zijn er regels opgesteld over de manier van maaien van dijken. Om te kunnen voldoen aan de landelijk opgestelde veiligheidseisen controleert het waterschap hierop.

 

Ook zesjaarlijkse toetsing
Het gebied van het Waterschap Groot Salland telt circa 200 kilometer primaire waterkeringen langs de IJssel, het Zwarte Water, Zwarte Meer en de Vecht. Daarnaast liggen in het gebied 100 kilometer regionale keringen en nog eens zo’n 200 kilometer overige waterkeringen (zoals langs het Overijssels Kanaal en de Dedemsvaart).
Het waterschap toetst, naast de halfjaarlijkse controle tijdens de dijkschouw, elke zes jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat is nodig omdat er altijd wat werking in dijken zit.
Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt, waardoor de dijken volgens de nieuwste inzichten worden beoordeeld. Zo weet het waterschap waar verbeteringen nodig zijn en welke prioriteit ze moeten krijgen. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500