Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
12 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zandzakken moeten polders tegen water beschermen

Geplaatst op: 13 juli 2015

Om de buitenpolders van Kampereilanden (tussen het Zwarte Meer en de oude Zuiderzeedijken) te beschermen tegen overstroming, neemt Waterschap Groot Salland tijdelijk extra maatregelen totdat een deel van de dijk langs het Zwarte Meer voldoet aan de gestelde norm (in 2018). Ook de Pieper Polder en de Zuiderzeepolder vallen hieronder.

In de komende maanden richt het waterschap op diverse plaatsen langs de dijk zandzakkendepots in. Als hoogwater dreigt te ontstaan, dan moet de nieuwe  KEI Brigade binnen een paar uur de zandzakken op de dijk leggen. Deze maatregel zorgt ervoor dat de dijk tijdelijk wordt versterkt en veiliger is.

Door de depots met zandzakken in het gebied kunnen we sneller handelen. Uit de praktijk (hoogwater in 2012 en voorjaarsstorm voorjaar 2015) blijkt namelijk dat de dijk onder natte omstandigheden slecht bereikbaar is. Ook is storm niet goed voorspelbaar en daardoor is de beschikbare tijd om in te grijpen gering.  Het plan is vanaf oktober 2015 gereed en treedt in werking bij storm, wanneer de balgstuw Ramspol sluit en de waterstanden blijven stijgen. Dit betekent dat we zandzakken leggen vóórdat er sprake is van een serieuze hoogwaterdreiging”, aldus een woordvoerder van het waterschap.

In februari 2015 is er met de huidige Hoogwaterbrigade (Kampen Midden) al geoefend met het aanleggen van depots en het leggen van zandzakken op Kampereiland. Uit de evaluatie blijkt deze aanpak een betrouwbare methode die goed uitvoerbaar is en ervoor zorgt dat het afgesproken beschermingsniveau wordt behaald totdat de dijkverbetering is gerealiseerd in 2018.

Het waterschap is in 2012 samen met de regionale overheidspartners, gemeente Kampen, gemeente Zwartewaterland, de provincie Overijssel en maatschappelijke organisaties, inwoners en gebruikers gestart met de integrale verkenning. Voor deze verkenning wordt gebruikt gemaakt van het principe van meerlaagsveiligheid: hierbinnen vindt een afweging plaats over preventieve maatregelen (bv. dijken verhogen), maatregelen in de ruimtelijke inrichting (bv. het bouwen op terpen) en rampenbeheersmaatregelen (crisiscommunicatie en evacuatie). Het waterschap is trekker van de integrale verkenning en voert deze uit onder de vlag van het programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta. De maatregelen zijn er allemaal op gericht om het Kampereiland, de Mandjeswaard, Polder de Pieper, de Zuiderzeepolder nu en in de toekomst waterveilig en toekomstbestendig in te richten.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500