Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente verwacht voor dit jaar een tekort

Geplaatst op: 3 juni 2020

De gemeente Zwartewaterland sluit het boekjaar 2019 af met een positief resultaat van € 1,027 miljoen. Toch is dit geen reden tot optimisme. Want de zomernota, een tussentijdse rapportage op de begroting van 2020, laat zien dat de gemeente een tekort van bijna 4 ton verwacht dit jaar.

De uitkering van het Rijk loopt volgens de gemeente niet in de pas met de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van de zorg, het in stand houden van voorzieningen, leefbaarheid en het inspelen op de klimaatverandering. In de Zomernota 2020 verwacht Zwartewaterland dan ook een tekort van € 394.000. Hierin zijn de gevolgen van de corona-crisis nog niet meegenomen.

De Zomernota maakt duidelijk dat de gemeente Zwartewaterland ten opzichte van de vastgestelde begroting van 2020 een tekort verwacht van € 394.000. “Het tekort ontstaat vooral door een lagere Algemene Uitkering vanuit het Rijk. Ook de zorgkosten en tarieven Jeugdhulp stijgen. Op deze ontwikkelingen hebben we helaas weinig grip. Het is daarom ook lastig om een prognose te stellen en die goed te onderbouwen. We stellen de raad dan ook voor om, wanneer blijkt dat dit nodig is, extra middelen in te zetten voor de uitgaven Jeugd.” Wethouder Slingerland geeft aan dat Zwartewaterland het, ondanks het tekort, toch redelijk goed doet. “Het onderhoudsniveau van onze openbare ruimte is op orde gebracht, we vergroten samen met inwoners de leefbaarheid van de kernen en we faciliteren de woonbehoefte en ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven.”

Bij veel gemeenten is er sprake van toenemende financiële druk. Niet alleen loopt de jaarlijkse uitkering vanuit het Rijk terug, ook is er sprake van kostenverhogingen in het Sociaal Domein. Vooral de zorgkosten en tarieven Jeugdhulp stijgen. Over de bijdragen voor het Sociaal Domein vindt intensief overleg met het Rijk plaats. In 2020 wordt bekeken welke maatregelen in Zwartewaterland nodig zijn om de kostenstijgingen om te buigen. Hierin worden ook de financiële gevolgen van de corona-crisis meegenomen.

Wethouder Maarten Slingerland geeft aan dat vooral de grondverkopen, het opheffen van een vennootschap voor de grondexploitatie Hasselt om de Weede en het uitstellen van een aantal uitgaven bijdragen aan het gunstige rekeningresultaat van vorig jaar. “Ook is er sprake van een aantal tegenvallers. Zo was in 2019 de uitkering van het Rijk € 469.000 lager en kwam € 290.000 minder binnen voor Omgevingsvergunningen mede als gevolg van het landelijke stikstofbeleid. Ook de OZB-inkomsten pakten € 120.000 lager uit.” Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad bij de behandeling van de jaarrekening voor om € 668.000 te gebruiken voor uitgaven in 2020. “Dit bedrag willen we onder andere gebruiken voor de leefbaarheidsplannen, voor wensen uit de samenleving die we snel kunnen uitvoeren (quick wins) en voor klimaataanpassingen. We stellen voor de rest van het bedrag € 359.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

De gemeenteraad bespreekt de Jaarrekening 2019 op 11 juni en de Zomernota op 18 juni,

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500